Karya Ilmiah: Ahmad Khairun, S.H., M.H.   
 
Jurnal Supremasi Hukum :