Karya Ilmiah: Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.

Jurnal Yuridis: