PUBLIKASI DOSEN FAKULTAS HUKUM UII


 M. Syamsudin, Dr., S.H., M.Hum. M. Syamsudin, Dr., S.H., M.H.  Ni'matul Huda, Dr., S.H., M.Hum.Ni’matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum.
Masnur Marzuki, S.H., LL.M. Alm. Masnur Marzuki, S.H., LL.M.  Rohidin, Dr., Drs., SH., M.Ag. Rohidin, Dr., Drs., SH., M.Ag. Muntoha, Dr. Drs., M.Ag. Muntoha, Dr. Drs., M.Ag.
Mustaqiem, Dr. SH., M.Si. Mustaqiem, Dr. SH., M.Si.  Winahyu Erwiningsih, Dr. SH., M.Kn.Not. Winahyu Erwiningsih, Dr. SH., M.Kn.Not. Agus Triyanta, Drs., SH., M.A., Ph.D. Agus Triyanta, Drs., SH., M.A., Ph.D.
Suparman Marzuki, Dr. SH., M.Si. Suparman Marzuki, Dr. SH., M.Si. Sefriani, Dr., S.H., M.Hum.Sefriani, Prof., Dr., S.H., M.Hum. Rusli Muhammad, Dr., S.H., M.Hum.Rusli Muhammad, Prof., Dr., S.H., M.Hum.
Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H. Aroma Elminaa Martha, Dr., S.H., M.H. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H. Ari Wibowo, SH., SHI., MH. Ari Wibowo, SH., SHI., MH.
Pandam Nurwulan, SH., M.Hum. Not.Pandam Nurwulan, SH., M.Hhum.Not. Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H.Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H.

Sufriadi, S.H., M.H.Sufriadi, S.H., M.H.

Indah Rahadian, S.H., M.H.Inda Rahadiyan, S.H.,M.H. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.

Ahmad Khairun, S.H., M.H.Ahmad Khairun, S.H.,M.H.

Mharus Ali, S.H., M.H.Mahrus Ali, Dr., S.H.,M.H. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H.,M.H.

Eko Riyadi, S.H.,M.H.Eko Riyadi, S.H.,M.H.

Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.Eko Rial Nugroho, S.H.,M.H.

Indah Parmitsari, SH., M.H.Indah Permitasari, S.H.,M.H.

Anang Zubaidy, S.H.,M.Hum.Anang Zubaidy, S.H.,M.Hum.

Dr. Jum Anggriani, S.H.,M.Hum.Dr. Jum Anggriani, S.H.,M.Hum.

Nurmalita Ayuningtyas Harapan, S.H., M.H.Nurmalita Ayuningtyas Harahap, SH., MH.

Wahyu Priyanka Nata Putra, SH., MH.Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H. Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H. Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.
Mudzakkir, Dr., SH., MH.Mudzakkir, Dr., S.H., M.H.
Hanafi Amrani S.H., M.H., LL.M., Ph.D.