Karya Ilmiah: Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.Hum.

Jurnal Luar: