Staf Pengajar Program Pasca Sarjana

          


Program Pascasarjana (S-2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
STAFF PENGAJAR

 

1.         Prof. Dr. H. R. Sri Soemantri M., SH.
2.         Prof. Dr. H. M. Tahir Azhary, SH.
3.         Prof. Erman Rajagukguk, SH. LL.M. Ph.D.
4.         Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono, SH.
5.         Prof. Dr. H. Muchsan, SH.
6.         Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD., SH. SU.
7.         Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH. MS.
8.         Prof. Dr. H. Soejadi, SH. SU.
9.         Prof. Hikmahanto Juwana, SH. LL.M. Ph.D.
10.      Prof. H. Abdullah Ketib, SH.
11.      Prof. Dr. A. Asjmuni Abdurrahman
12.      Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, SH. M.Si.
13.      Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
14.      Jawahir Thontowi, SH. Ph.D.
15.      Syamsul Ma’arif, SH. LL.M. Ph.D.
16.      Prof. Drs. Ahmad Minhaji, MA. Ph.D.
17.      Deny Indrayana, SH. LL.M., Ph.D.
18.      Dr. Mudzakkir, SH. MH.
19.      Dr. SF. Marbun, SH. M.Hum.
20.      Dr. Ridwan Khairandy, SH. MH.
21.      Dr. Surach Winarni, SH. M.Hum.
22.      Dr. H. Rusli Muhammad, SH. MH.
23.      Prof. Dr. Satya Arinanto, SH. MH.
24.      Dr. H. Mustaqiem, SH. MS.
25.      Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M.
26.      H.E. Zainal Abidin, SH. MS. MPA.
27.      Drs. H. Agus Triyanta, MA. MH.
28.      Nandang Sutrisno, SH. LL.M., M.Hum.Ph.D
29.      Hj. Muryati Marzuki, SH. SU.
30.      H. Nazaruddin, SH. M.Hum.
31.      Hj. Ni’matul Huda, SH. M.Hum.
32.      H. M. Busyro Muqoddas, SH. M.Hum.
33.      Dr. Saifudin, SH. M.Hum.
34.      Dr. Drs. H. Muntoha, SH. M.Ag.
35.      Prof. Dr. Drs. H. Amir Mu’allim, MIS.
36.      H. Nurjihad, SH. MH.
37.      H. M. Arif Setiawan, SH. MH.
38.      Dr. Salman Luthan, SH. MH.
39.      H. Abdul Jamil, SH. MH.
40.      Zairin Harahap, SH. M.Si.
41.      Suparman Marzuki, SH. M.Si.
42.      Abdul Kholiq, SH. MH.
43.      Dra. Sri Wartini, SH. MH.
44.      H. Ridwan, SH. M.Hum.
45.      M. Syamsudin, SH. MH.
46.      Aroma Elmina Martha, SH. MH.
47.      Mila Karmila Adi, SH. MH.
48.      Sri Hastuti Puspitasari, SH. MH.
49.      Siti Anisah, SH. MH.
50.      Budi Agus Riswandi, SH. M.Hum.