Staff Pengajar (S1 ) Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

1.     Abdul Jamil, S.H., M.H.

2.     Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.

3.     Anang Zubaidy, S.H.

4.     Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.

5.     Artidjo Al Kostar, Dr., S.H., LLM.

6.     Aunur Rohim Faqih, H., S.H., M.Hum.

7.    Ari Wibowo, SHI., SH., MH.

8.     Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum.

9.     Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum

10.  Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

11.  Dodik  Setiawan Nur Heriyanto, SH., MH.

12.   Eko Riyadi, S.H.

13.   Endro Kumoro, S.H., M.H.

14.   Ery Arifudin, S.H., M.H.

15.   Hanafi  Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

16.   Jawahir Thontowi , Prof. S.H., Ph.D.

17.   Jamaludin Ghafur, SH., MH.

18.   Karimatul Ummah , S.H., M.Hum.

19.   M Syamsudin , Dr., S.H., M.H.

20.   Mahrus Ali , S.H., M.H.

21.   Masnur Marzuki , S.H., L.L.M.

22.   Masyhud Asyhari , S.H., M.Kn.

23.   Mila Karmila Adi , S.H., M.Hum.

24.   Moh Hasyim , S.H., M.Hum.

25.   Moh. Mahfud M D , Prof., Dr., H.,S.H., S.U.

26.   Muchammad Agus Hanafi , H., S.H., Not.

27.   Mudzakkir , Dr., S.H., M.H.

28.   Muhamad Abdul Kholiq , S.H., M.Hum.

29.   Muhammad Arif Setiawan , Dr. H, S.H., M.H.

30.   Muhammad Busjro Muqoddas , Dr., H. S.H., M.Hum.

31.   Mukmin Zakie , S.H., M.Hum., Ph.D.

32.   Muntoha , Dr., Drs.,  S.H., M.Ag.

33.   Mustaqiem , Dr., H., S.H., M.Si.

34.   Nandang Sutrisno , S.H., M.H., LLM., Ph.D.

35.   Ni’Matul Huda , Dr., S.H., M.Hum.

36.   Nurjihad , S.H., M.H.

37.   Pudak Nayati , S.H., LLM.

38.   Ratna Hartanto , S.H.

39.   Ridwan Khairandy , Prof., Dr., S.H., M.H.

40.   Ridwan , S.H., M.Hum.

41.   Rohidin , Dr., Drs., M.Ag.

42.   Rusli Muhammad , Dr., H. S.H., M.H.

43.   Saifudin , Dr., S.H., M.Hum.

44.   Salman Luthan , Dr., S.H., M.H.

45.   Sefriani , Dr., S.H., M.Hum.

46.   Siti Anisah , Dr., S.H., M.Hum.

47.   Sri Hastuti Puspitasari , S.H., M.H.

48.   Sri Wardah , S.H., S.U.

49.   Sri Wartini , Dra., S.H., M.Hum., Ph.D.

50.   Sujitno , S.H., M.Hum

51.   Suparman Marzuki , Dr., S.H., M.Si.

52.   Syahwidad Syahrudin Fahmi Marbun , Dr., S.H., M.Hum.

53.   Syarif Nurhidayat , S.H., M.H.

54.   Winahyu Erwiningsih , Dr. S.H., M.Hum., Not.

55.   Zairin Harahap , S.H., M.Si.